Regulamin Szkoleń Otwartych

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez :

Enablers Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 do odwołania.

 

§ 2 Definicje

Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.

Organizator – Enablers Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin.

Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zgłaszająca uczestników i zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie.

Uczestnik – osoba, która będzie uczestniczyć w szkoleniu.

Potwierdzenie – wiadomość email, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.

Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie „Formularz zgłoszeniowy”

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie publikacji na stronie internetowej firmy oraz działań handlowych.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” oraz zapłata za szkolenie.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”, Organizator wysyła w terminie do 3 dni roboczych, na adres email wskazany w formularzu fakturę PRO-FORMA z danymi wskazanymi w formularzu z 7 dniowym terminem płatności.
 4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje Organizator uwzględniając kolejność zgłoszeń oraz opłaty na poczet uczestnictwa w kursie.
 5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
 

§ 4 Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym „Cennikiem szkoleń otwartych” zamieszczonym na stronie internetowej.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 3. Osoby, które wypełniły i przesłały „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” zobowiązane są po otrzymaniu faktury PRO-FORMA do jej opłaty w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
 4. W tytule przelewu należy podać: numer faktury PRO-FORMA.
 5. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu kursu i wysłana wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie na adres wskazany w „Formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”.
 

§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni roboczych przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą opłaty za kurs tj.: zwrotu wniesionych opłat lub przesunięcia na opłaty za uczestnictwo w innym szkoleniu.
 4. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
 

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu stosowane będą następujące zasady zwrotu uzależniony od otrzymania przez Organizatora pisemnej rezygnacji:
  • do 14 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu
  • do 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 30% ceny szkolenia.
  • krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
 2. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez ten sam podmiot Zgłaszający na szkolenie zgodnie z polityką udzielania rabatów.
 3. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 4. Na dwa dni przed szkoleniem Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.
 

§ 7 Rabaty

 1. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla Zgłaszającego szkolenie w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników.
 2. Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu.
 3. W przypadku, gdy w danej edycji kursu lista uczestników została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę uczestników następnej edycji kursu.
 4. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.
 5. W informacjach dodatkowych dla danego szkolenia mogą zostać opublikowane dodatkowe zasady przydzielania rabatów na szkolenia.
 

§ 8 Opcje dodatkowe

 1. Każdorazowo przy danym szkoleniu mogą zostać wskazane dodatkowe informacje i zasady, które mają nadrzędne znaczenie w stosunku Regulaminu Szkoleń Otwartych.
 

§ 9 Dane osobowe

 1. Podanie przez potencjalnego Uczestnika danych osobowych w Formularzu Rejestracyjnym na Szkolenie otwarte jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania informacji i wzięcia udziału w Szkoleniu otwartym. Podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do zawarcia i wykonania Umowy o uczestnictwo w Szkoleniu otwartym. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także w celach marketingowych ze względu na uzasadniony interes Organizatora.
 2. Administratorem podanych przez Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika danych osobowych jest Organizator. Jeśli będzie to konieczne dla wykonania Umowy o udział w Szkoleniu otwartym dane osobowe Uczestników zostaną przekazane także: (a) osobom upoważnionym przez administratora – ich pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych Uczestników, aby wykonywać swoje obowiązki związane z organizacją Szkolenia otwartego; (b) innym odbiorcom danych takim jak wykładowcy, profesjonalni doradcy, którym Organizator zleci wykonywanie czynności związanych z organizacją Szkolenia otwartego.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia lub przeniesienia. Uczestnik ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy Uczestnik uzna, że jego dane są niewłaściwie wykorzystywane lub chronione ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Dane osobowe Uczestników lub potencjalnych Uczestników będą przetwarzane na przez okres od dokonania zgłoszenia, do zakończenia danego Szkolenia otwartego oraz w czasie, w którym Uczestnik będzie mógł zgłosić reklamację co do Szkolenia otwartego oraz inne roszczenia z nim związane.
 5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt: [email protected]
 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.